SFI

Välkommen till Intro, den lilla skolan där eleverna trivs. Här blir du sedd och får det stöd du behöver. Vår undervisning har toppkvalitet och våra elever har goda resultat. Vi har många års erfarenhet av både SFI och yrkesutbildning för vuxna.

Våra yrkesspår är inriktning mot Lager- och logistik, Omvårdnad och Service - Storkök. Under veckan studerar du SFI samtidigt som du får yrkessvenska och introduktion till jobb inom de olika yrkesspåren. Du har även möjlighet att ta truckkort. 

På Intro har du tillgång till utbildade lärare varje dag och du får de bästa förutsättningarna att klara dina studier.

Du studerar måndag – fredag 08.30 – 11.30, 12.00 – 15.00.

Vi har studieväg 1, 2 och 3 samt kurs B, C och D. Du väljer mellan att studera 15 timmar eller 30 timmar i veckan. 

Kontakta oss gärna: 
Vill du veta mer om Intro så är du mycket välkommen att ringa eller besöka oss.

Vi finns på Södergatan 76, 252 19 Helsingborg
Du når oss på telefonnummer 0723 – 712 888

Ansök här

 

Du bör välja SFI med yrkesspår lager, logistik och transport om du vill arbeta i miljöer fulla av aktivitet. Det kan vara köpcentrum, varuhus eller närbutiker, stormarknader, e-handelsbutiker, stora lager, hamnar eller flygplatser.

Genom oss får du insikt i olika yrken och de krav som branschen ställer för att du ska kunna arbeta där. Du får bekanta dig med det språk och den terminologi som kännetecknar branschen och dess yrkeskultur.

Du studerar SFI och får samtidigt introduktioner till yrken inom området.

Vi växlar mellan teoretiskt och praktiskt lärande. Lektioner på skolan kompletteras med studiebesök på företag som vi samarbetar med.  Du får möjlighet att göra praktik inom yrkesspåret. Dessutom får du lära dig hur man använder en gaffeltruck och du får möjlighet att skaffa en gaffeltrucklicens! Du behöver inget bilkörkort för att få gaffeltrucklicens.

Vi rustar dig väl på en karriärväg med fina jobbmöjligheter i och runt Helsingborg. Du har också möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom yrket genom att välja att fortsätta studera.

Vi hjälper dig att komma vidare!

Vi erbjuder SFI med yrkesspår lager, logistik och transport på kurs B, C och D.

Du kan välja att studera 30 timmar per vecka eller 15 timmar per vecka.

Du studerar måndag – fredag ​​08:30 – 11:30 och 12:00 – 15:00 när du är i skolan. Du följer företagets arbetsschema när du är på praktik.

Ansök här

 

Du bör välja SFI yrkesspår service om du är nyfiken på en karriär i storkök, som restaurangbiträde eller senare som kock.

Genom oss får du insikt i yrket och de krav som branschen ställer för att kunna arbeta där. I dina studier i svenska språket ingår att bekanta dig med det språk och den terminologi som kännetecknar branschen och dess yrkeskultur. Du får nyckelkunskaper för att förbereda dig för branschen genom kurser om hygien och hantering av olika livsmedel. Du får också lära dig om service mot kunder och annat som är viktigt inom ett serviceyrke. Vi kommer att göra spännande studiebesök och det kommer att finnas möjlighet till praktik.

Vi rustar dig väl för en karriär med stora jobbmöjligheter. Efter SFI kan du även välja att utbilda dig vidare för att få fördjupade kunskaper inom serviceyrket och branschen. Vi hjälper dig att komma vidare efter dina SFI-studier!

Vi erbjuder SFI med yrkesspår Service – Storkök på kurs B, C och D.

Du kan välja att studera 30 timmar per vecka eller 15 timmar per vecka.

Du studerar måndag – fredag ​​08:30 – 11:30 och 12:00 – 15:00 medan du är på skolan. Du följer företagets arbetsschema när du är på praktik.

Ansök här

 

Du bör välja Yrkesspår Omvårdnad om du är intresserad av att hjälpa och vårda människor. Inom detta yrkesområde finns det goda möjligheter att få arbete. Vår befolkning blir äldre och det behövs personal som kan ge hjälp och vård.

Genom oss får du insikt i vårdyrket och vad som krävs för att kunna arbeta där. I dina studier i svenska språket ingår att bekanta dig med det språk och den terminologi som kännetecknar yrkesspåret. På detta yrkesspår får du lära dig grunderna i vården. Du får lära dig ord och begrepp inom omvårdnad, vanliga sjukdomar, hur man bemöter olika personers behov, hygienrutiner, etiskt förhållningssätt mm. Efter SFI kurs D med yrkesspår Omvårdnad kan du antingen söka arbete inom vården eller fortsätta att utbilda dig till undersköterska.

Vi hjälper dig att komma vidare efter dina SFI-studier!

Vi erbjuder SFI med yrkesspår Omvårdnad på kurs B, C och D.

Du kan välja att studera 30 timmar per vecka eller 15 timmar per vecka.

Du studerar måndag – fredag ​​08:30 – 11:30 och 12:00 – 15:00 medan du är på skolan.

SVENSKA FÖR INVANDRARE – SFI /
SWEDISH FOR IMMIGRANTS /
اللغة السويديّة للمهاجرين


VÄLKOMMEN TILL INTRO!

SVENSKA FÖR INVANDRARE

Välkommen till Intro, en liten skola som du hittar på Söder i Helsingborg. Här trivs eleverna och finner glädje i att lära sig nytt. Här får du den uppmärksamhet och det stöd du behöver för att nå dina mål och komma vidare i din karriär.

Vi har mångårig erfarenhet av att anordna SFI och yrkesutbildningar för vuxna på uppdrag av Helsingborgs stad. Vi har stor kunskap om den lokala och regionala arbetsmarknaden och vi har kontakter med arbetsgivare inom många olika yrkesområden.

På Intro integrerar vi svenskundervisning med yrkesutbildning. Det vill säga, vid sidan av att lära dig svenska, introducerar vi dig också för ett yrke som kan ge anställning och bra karriärmöjligheter.

På våra yrkeskurser får du lära dig om de lagar och normer som reglerar arbetslivet i Sverige. Du kommer också att lära dig hur du skriver ett riktigt bra CV!

 

Vi erbjuder dig tre yrkesspår inom vårt SFI-program:

  • Lager, logistik och transport
  • Service – Storkök
  • Omvårdnad

Genom att lära dig svenska ökar dina chanser att hitta möjligheter till vidare studier eller arbete i Sverige. Vi kommer att fortsätta hjälpa dig framåt när du är klar med dina SFI-studier.


WELCOME TO INTRO!

SWEDISH FOR IMMIGRANTS

Welcome to Intro, a small school that you will find at Söder in Helsingborg. Here the students thrive and find joy in learning new things. Here you get the attention and support you need to reach your goals and move forward in your career.

We have many years of experience in arranging SFI and vocational training for adults on behalf of the City of Helsingborg. We have extensive knowledge of the local and regional labor market and we have contacts with employers in many different professional areas.

At Intro, we integrate Swedish teaching with vocational education. That is, in addition to learning Swedish, we also introduce you to a profession that can provide employment and good career opportunities.

In our vocational courses, you will learn about the laws and norms that regulate working life in Sweden. You will also learn how to write a really good resume!

 

We offer you three vocational tracks within our SFI program:

  • Warehousing, logistics and transport
  • Service - Commercial kitchen
  • Nursing

By learning Swedish, your chances of finding opportunities for further studies or work in Sweden increase. We will continue to help you in the future when you finish your SFI studies.

Apply here

 

You should choose SFI with vocational track warehousing, logistics and transport if you want to work in environments full of activity. It can be shopping malls, department stores or convenience stores, supermarkets, e-commerce stores, large warehouses, ports or airports.

Through us, you get insight into different professions and the requirements that the industry sets for you to be able to work there. You will get acquainted with the language and terminology that characterize the industry and its professional culture.

You study SFI and at the same time you get introductions to professions in the field.

We alternate between theoretical and practical learning. Lessons at school are supplemented with study visits to companies with which we collaborate. You get the opportunity to do an internship in the professional track. In addition, you will learn how to use a forklift and you will have the opportunity to obtain a forklift license! You do not need a driver's license to obtain a forklift license.

We equip you well on a career path with great job opportunities in and around Helsingborg. You also have the opportunity to deepen your knowledge in the profession by choosing to continue studying.

We help you move forward!

We offer SFI with professional tracks warehousing, logistics and transport on courses B, C and D.

You can choose to study 30 hours per week or 15 hours per week.

You study Monday - Friday 08:30 - 11:30 and 12:00 - 15:00 when you are at school. You follow the company's work schedule when you are on an internship.

Apply here

 

You should choose SFI vocational track service if you are curious about a career in a commercial kitchen, as a restaurant assistant or later as a chef.

Through us, you get insight into the profession and the requirements that the industry sets to be able to work there. Your studies in the Swedish language include getting to know the language and terminology that characterize the industry and its professional culture. You gain key skills to prepare for the industry through courses on hygiene and handling of various foods. You will also learn about service to customers and other things that are important in a service profession. We will make exciting study visits and there will be opportunities for internships.

We equip you well for a career with great job opportunities. After SFI, you can also choose to further your education to gain in-depth knowledge in the service profession and the industry.

We help you move forward after your SFI studies!
We offer SFI with vocational track Service - Commercial kitchen on courses B, C and D.

You can choose to study 30 hours per week or 15 hours per week.

You study Monday - Friday 08:30 - 11:30 and 12:00 - 15:00 when you are at school. You follow the company's work schedule when you are on an internship.

Apply here

 

You should choose Career Care if you are interested in helping and caring for people. In this professional area, there are good opportunities to get a job. Our population is getting older and we need staff who can provide help and care.

Through us, you get insight into the care profession and what it takes to be able to work there. Your studies in the Swedish language include familiarizing yourself with the language and terminology that characterize the professional track. In this professional track, you will learn the basics of healthcare. You get to learn words and concepts in nursing, common diseases, how to meet different people's needs, hygiene routines, ethical approach etc. After SFI course D with vocational track Nursing, you can either apply for a job in health care or continue to train as an assistant nurse.

We help you move forward after your SFI studies!

We offer SFI with Career on courses B, C and D.

You can choose to study 30 hours per week or 15 hours per week.

You study Monday - Friday 08:30 - 11:30 and 12:00 - 15:00.


INTRO مرحبًا بك في

اللغة السويديّة للمهاجرين

مرحبًا بك في Intro، مدرستناالصغيرة الواقعة في Söder في Helsingborg. هنا يزدهر الطلاب ويجدون المتعة في تعلم أشياء جديدة. لدينا ستحصل على الاهتمام والدعم اللذين تحتاجهما للوصول إلى أهدافك والمضي قدمًا في حياتك المهنية.

في Intro ، ندمج التدريس السويدي مع التعليم المهني. هذا بالإضافة إلى تعلم اللغة السويدية ، نقدم لك أيضًا مهنة يمكن أن توفر لك فرص عمل جيدة.

في دوراتنا المهنية ، ستتعرف على القوانين والأعراف التي تنظم الحياة العملية في السويد. سوف تتعلم أيضًا كيفية كتابة سيرة ذاتية جيدة!

 

نقدم لك ثلاثة مسارات مهنية ضمن برنامج اللغة السويدية للأجانب (SFI) لدينا:

  • التخزين والخدمات اللوجستية والنق
  • خدمات - مطبخ تجار
  • التمريض

من خلال تعلم اللغة السويدية ، تزداد فرصك في إيجاد فرص لمزيد من الدراسات أو العمل في السويد. سنستمر في مساعدتك في المستقبل عند الانتهاء من دراسات اللغة السويدية للأجانب (SFI).

قدم طلبك من هنا

 

يجب عليك اختيار SFI مع تخزين المسار المهني والخدمات اللوجستية والنقل إذا كنت ترغب في العمل في بيئات مليئة بالنشاط. يمكن أن تكون مراكز التسوق أو المتاجر أو المتاجر الصغيرة أو محلات السوبر ماركت أو متاجر التجارة الإلكترونية أو المستودعات الكبيرة أو الموانئ أو المطارات.

من خلالنا ، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة للمهن المختلفة والمتطلبات التي تحددها الصناعة لك لتكون قادرًا على العمل هناك. سوف تتعرف على اللغة والمصطلحات التي تميز الصناعة وثقافتها المهنية. تدرس اللغة السويدية للأجانب (SFI) وفي نفس الوقت تحصل على مقدمات عن المهن في هذا المجال. نحن نتناوب بين التعلم النظري والعملي. يتم استكمال الدروس في المدرسة بزيارات دراسية للشركات التي نتعاون معها. تحصل على فرصة للقيام بفترة تدريب في المسار المهني. بالإضافة إلى ذلك ، سوف تتعلم كيفية استخدام الرافعة الشوكية وستتاح لك الفرصة للحصول على رخصة رافعة شوكية! لا تحتاج إلى رخصة قيادة للحصول على رخصة رافعة شوكية.

نحن نجهزك جيدًا في المسار الوظيفي بفرص عمل رائعة في Helsingborg وحولها. لديك أيضًا فرصة لتعميق معرفتك في المهنة من خلال اختيار مواصلة الدراسة. نحن نساعدك على المضي قدما! نحن نقدم SFI مع مسارات التخزين المهنية والخدمات اللوجستية والنقل في الدورات B و C و D. . يمكنك اختيار الدراسة 30 ساعة في الأسبوع أو 15 ساعة في الأسبوع. تدرس الاثنين - الجمعة 08:30 - 11:30 ومن 12:00 - 15:00 عندما تكون في المدرسة. أنت تتبع جدول عمل الشركة عندما تكون في فترة تدريب.

قدم طلبك من هنا

 

يجب عليك اختيار خدمة المسار المهني SFI إذا كنت مهتمًا بمهنة في مطبخ تجاري ، كمساعد مطعم أو لاحقًا كطاهي.

من خلالنا ، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة للمهنة والمتطلبات التي تحددها الصناعة لتكون قادرًا على العمل هناك. تشمل دراستك في اللغة السويدية التعرف على اللغة والمصطلحات التي تميز الصناعة وثقافتها المهنية. تكتسب مهارات أساسية للتحضير لهذه الصناعة من خلال دورات تدريبية حول النظافة والتعامل مع الأطعمة المختلفة. ستتعرف أيضًا على خدمة العملاء والأشياء الأخرى المهمة في مهنة الخدمة. سنقوم بزيارات دراسية مثيرة وستكون هناك فرص للتدريب الداخلي. نحن نجهزك جيدًا لمهنة مع فرص عمل رائعة. بعد SFI ، يمكنك أيضًا اختيار مواصلة تعليمك لاكتساب معرفة متعمقة في مهنة الخدمة والصناعة. نحن نساعدك على المضي قدمًا بعد دراسات اللغة السويدية للأجانب (SFI)! نحن نقدم SFI مع خدمة المسار المهني - المطبخ التجاري في الدورات B و C و D. يمكنك اختيار الدراسة 30 ساعة في الأسبوع أو 15 ساعة في الأسبوع. تدرس الاثنين - الجمعة 08:30 - 11:30 ومن 12:00 - 15:00 عندما تكون في المدرسة. أنت تتبع جدول عمل الشركة عندما تكون في فترة تدريب.

قدم طلبك من هنا

 

يجب عليك اختيار التمريض والرعاية المهنية  إذا كنت مهتمًا بمساعدة الناس ورعايتهم. في هذا المجال المهني ، هناك فرص جيدة للحصول على وظيفة. يتقدم سكاننا في السن ونحتاج إلى موظفين يمكنهم تقديم المساعدة والرعاية.

من خلالنا ، يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة لمهنة الرعاية وما يلزم لتكون قادرًا على العمل هناك. تتضمن دراستك في اللغة السويدية التعرف على اللغة والمصطلحات التي تميز المسار المهني. في هذا المسار المهني ، ستتعلم أساسيات الرعاية الصحية. يمكنك تعلم الكلمات والمفاهيم في التمريض ، والأمراض الشائعة ، وكيفية تلبية احتياجات الأشخاص المختلفة ، وإجراءات النظافة ، والنهج الأخلاقي وما إلى ذلك. كممرضة مساعدة. نحن نساعدك على المضي قدمًا بعد دراسات اللغة السويدية للأجانب (SFI)! نحن نقدم SFI مع Career في الدورات B و C و D. يمكنك اختيار الدراسة 30 ساعة في الأسبوع أو 15 ساعة في الأسبوع.